inecop

Finances

Li aportem seguretat duent a terme una gestió professional davant de l'administració pública, bancs, o qualsevol altre agent econòmic amb el qual vostè es relacioni.

Finances

Què és EFA?
European Financial Analysis

El projecte EFA (Anàlisi Financera Europeu) aborda les obligacions legals, fiscals i financeres que té qualsevol empresa dins del territori europeu des de la gestió de dades de la pròpia empresa. L'estandardització de la normativa europea permet gestionar les dades de manera segura i fiable per a elaborar el projecte. El projecte EFA no és un producte ni una tecnologia, és un tecnologia que ens permet implantar un mètode per a avaluar la Gestió del Rendiment complet de l'organització. En altres termes, buscaria associar a la personalitat professional individual de cadascun dels nostres directius amb l'estratègia de negoci global de l'empresa. EFA permet abordar d'una forma sistemàtica aquelles dades que a causa de la seva normalització legal i l'alt grau d'estandardització al qual es veu sotmesa aquesta informació, i s'exigeix amb criteri de mínims el compliment exhaustiu de la seva formalització i registre, la responsabilitat total del qual en el contingut dels mateixos és assumida pel cos directiu de l'organització.

inecop · Asesoramiento Financiero para Empresas · Malgrat de Mar · Barcelona

La nostra solució ofereix:

 • Les entitats que puguin identificar, articular i dur a terme amb claredat els seus objectius estratègics estaran preparades per a competir i prosperar.
 • La gestió del rendiment “Performance Management” és la suma de les metodologies, paràmetres de mesurament, processos i tecnologies utilitzats per a dur a terme l'estratègia, sense menysprear els sistemes de mesurament, la comunicació i l'execució.
 • Una comunicació clara de l'estratègia i els objectius.
 • La creació d'una cultura de la responsabilitat.
 • El compliment de tots els requeriments d'accés a les dades i distribució de la informació.
 • La implicació de tanta gent com sigui possible en un bucle tancat de gestió del rendiment.
inecop · Valoración de empresas
Finanzas

Valoració d'empreses

La valoració d'una empresa és fonamental per a la compra-venda d'elles.

Finances

Reporting financer i control pressupostari

inecop – WebFocus ofereix una solució total al reporting financer en el control pressupostari que redueix en gran manera el temps de desenvolupament i costos de manteniment mentre proporciona flexibilitat, accessibilitat i precisió en el pressupost. inecop – WebFocus ofereix informació al moment de forma precisa de les presents i futures operacions, mesurant així el seu rendiment i proporcionant un grau de compliment. Tenint en compte la planificació del pressupost, consolidació i previsió, inecop – WebFocus és capaç de generar quadres de comandament operatius mesurant el rendiment i l'estat del pressupost en qualsevol moment.

inecop · Reporting financiero y control presupuestario

La nostra solució ofereix:

 • Planificació, control i mesurament del pressupost i els seus resultats.
 • Quadres de comandament intuïtius i senzills, simplificant processos complexos.
 • Previsió i revisió de resultats i variables.
 • Graus de compliment respecte a les expectatives.
 • Flexibilitat davant factors interns i externs.
 • Simplificació i solució al Reporting Financer.
 • 100% Perspectiva de negoci.
Finanzas

Gestió de patrimonis-carteres

La creixent volatilitat dels mercats requereix d'un servei focalitzat en la gestió dels riscos canviants i adequació de la cartera de productes al cicle de vida financer i al perfil de l'inversor del client canviant segons l'entorn.

La nostra solució ofereix:

 • Seguiment de la rendibilitat de productes de l'entitat respecte de la competència i benchmark del mercat.
 • Rendiment/Cost financer de la cartera de productes d'inversió i finançament del client.
 • Seguiment de la rendibilitat financerofiscal prevista.
 • Identificació i seguiment continuats del perfil inversor (moderat, agressiu…) del client tenint en compte tant el seu cicle de vida financer com el seu perfil fiscal.
 • Adaptació de la cartera de productes a les necessitats canviants de clients i mercats.
 • Adequació de la cartera de productes a les necessitats i nivell de risc acceptable del client, així com les tendències d'evolució dels mercats.
 • Assessorament proactiu i reactiu.
inecop · Gestión de patrimonios-carteras
inecop · Asesoramiento Gestión Patrimonio familiar
Finanzas

Patrimoni familiar

Gestió, anàlisi i valoració de patrimonis familiars.

Li proposem solucions en cada cas.

Pensem amb les premisses de la seva empresa per a afrontar reptes amb el màxim de garanties d'èxit per a cada projecte i circumstàncies.

Comencem