Innovació tecnològica en el compliment amb l'Agència Tributària

PublicadaFebrero 1, 2023
  • Share

La nova norma UNE 19602 estableix l'estàndard dels sistemes de gestió de compliance tributari

Aquesta norma és un mecanisme d'autoregulació de les empreses que l'Agència Tributària pot prendre en consideració com a evidència per a analitzar el grau de compliment i cooperació, compliment i control dels procediments i obligacions tributàries.

PMF – EFA de inecop proveeix a les empreses amb una solució eficient en el compliance fiscal, durant tot el temps i etapes.

PMF - EFA identifica, classifica i assigna a mesures, el seu risc i rendiment per a la seva revisió mèdica. Dashboards específics informen de forma històrica i continuada en la classificació del risc i/o compliment del compliment del marc fiscal.

Les alertes que PMF genera a través del sistema, estan basats en la normativa vigent, en compliment del compliance fiscal, mostrant de manera visual i senzilla conceptes i processos complexos.

La nostra solució ofereix:

  • Cobertura de tots els requeriments normatius.
  • Check-list monitorat de les obligacions tributàries.
  • Flexibilitat abans de res tipus de situacions i accions.
  • Quadres de comandament emmarcats en el compliance fiscal.
  • 100% proves d'auditoria documentada.
  • Alertes personalitzades de compliance.
  • Dashboards específics sobre gestió del marc legal.

Li proposem solucions en cada cas.

Pensem amb les premisses de la seva empresa per a afrontar reptes amb el màxim de garanties d'èxit per a cada projecte i circumstàncies.

Comencem